Dette er oversikten over utbetalinger til Tana-politikere 2019-2023

Det viktige lokaldemokratiet vil alltid måtte koste noe.

Hvor mye det må koste i rene penger kan nok diskuteres.

Også om det er en rettferdig økonomisk fordeling mellom de som har flertallet og makt og mindretallet som har plikt til å kikke makta i kortene.

Når 19 folkevalgte i kommunestyret i Tana skal forberede seg og delta i møter, skal de ha dekket alle kostnader ved å utøve det viktige vervet.


Det har Stortinget bestemt gjennom Kommuneloven.

I Tana kommune praktiseres det ikke på helt samme måte som i andre kommuner.

Det fører til en betydelig skjevdeling av ressurser til fordel for de partier som har flertall.

Slik ser fordelingen ut for 15 av de 19 faste medlemmene i kommunestyret. Alle er i tillegg også medlem/varamedlem til formannskapet, og med i andre utvalg.


Tallene er hentet fra kommunens økonomiavdeling, og er offentlige.Flertallet har likevel brukt sitt flertall til å sørge for at deres medlemmer skal ha langt bedre kår for å drive politikk.

Og slik ser fordelingen ut i kroner pr politiker hittil i valgperioden:


Fargeforklaring:
I gult: Politikere fra Ap og Samelista
I grønt: Politikere fra SP, V, H og Frp


I disse beløp ligger fastgodtgjørelser (lønn), møtegodtgjørelser samt tapt arbeidsinntekt (0,5 % av ordførerlønn pr dag) for de som ikke er offentlig ansatt.

I tillegg ligger også kjøregodtgjørelser (kr 4 pr km) for politikere som ikke har Tanabru som arbeidssted.

Lønn mv utgjør grovt sett 99 % av disse beløp, reiser rundt 1 %.

Reiseutgifter for ordføreren er ikke registrert i systemet. Enten har hun ikke levert reiseregninger (spandert disse gjennom ordførerlønna), eller så er de dekket av andre.

Det kan være fra f.eks Riksrevisjonen hvor hun er medlem med årlig lønn på kr 192 500 (2-3 møter i året), som leder av Fjordfiskenemnda (50 000 kr for 1-2 møter i året) eller av Ap sentralt.


Med disse på toppen av ordførerlønna passerer hun 1 million i årsinntekt.

Når hun deltar på eksterne møter, har Tana kommune krav på å få dekket hennes lønnsutgifter for slike møtedager.


Det var umulig å finne slike refusjoner i oversikten jeg fikk tilsendt.


Kommunen kan ha mye til gode. Hvis hun da ikke har fått både fra Tana kommune og fra oppdragsgiver («dobbelt-opp»)?

Det må legges til at ordfører er den eneste som har 100 % godtgjørelse (lønn). Hun har dermed en hel stilling for å kunne sette seg inn i saker de øvrige folkevalgte må gjøres uten betaling på fritid.

Varaordfører har 22 % av hennes lønn for å kunne bruke en dag i uke til å sette seg inn i saker

I tillegg har alle medlemmer av formannskapet en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 8 % av ordførerlønn for å bruke tid på formannskapssaker og -møter.

De to lederne av Hovedutvalget for oppvekst og omsorg og Hovedutvalget for utmark og næring har også fastgodtgjørelse på henholdsvis 7,5 % og 6 % av ordførers lønn.

Også flertallets nestledere er gitt fast årlig godtgjørelse.


Dette er fordelingen av ulike verv som gir politikerne disse godtgjørelser for deres arbeid, og som dekker direkte utgifter ved vervet:


Etter at kommunestyret hadde konstituert seg etter valget i september 2019, og ble villedet av daværende rådmann om lovverket, måtte konstitueringen gjøres på nytt. Deretter vedtok flertallet overraskende å også endre spillereglene som gjaldt før valget.


Det skjer aldri at de gjeldende spilleregler for en håndball- eller fotballkamp endres etter at kampen er blåst i gang.

Men i Tana mente flertallet at det var lov å endre de – for å økonomisk begunstige sine egne:

Tidligere måtte både ledere og vanlige medlemmer delta i minst 80 % av møtene for å få 100 % av den faste godtgjørelsen. Deltar de på 79 % av møtene får de 79 % av den faste godtgjørelsen. Dette oppleves både riktig og rettferdig av alle.


ENDRINGEN AV SPILLEREGLENE

Disse regler ble endret av Ap og Samelista ETTER valget.


Det startet med at nyvalgt varaordfører Odd Erik Solbakk klaget inn en avgjørelse der administrasjonen trakk han i lønn fordi han ikke hadde oppfylt 80%-regelen, men deltatt i 67 % av tiden i den forrige valgperioden.

Formannskapet behandlet klagen i februar 2020, og valgte enstemmig å ikke trekke han for godtgjørelsen fordi regelen rimeligvis virket noe firkantet.

Da et annet medlem av formannskapet fra opposisjonen i denne perioden opplevde å bli trukket fordi han hadde 78,6 % oppmøte, valgte flertallet å ikke imøtekomme hans klage. Altså to ulike konklusjoner på samme sakstype.


Flertallet sine representanter blir særbehandlet til deres fordel. Mindretallet sine blir straffet.

Flertallet har bl.a. vedtatt at reduksjon ikke skal gjelde politikere som har fast ledergodtgjørelse i hovedutvalgene.Men i praksis var det ikke bare hovedutvalgslederne Ulf Ballo og Liz Utsi som ble skjermet for kutt.

Tallene fra økonomiavdelingen viser at også de øvrige politiske ledere (samtlige fra Ap og Samelista) har beholdt sine godtgjørelser fullt ut – selv om de ikke deltok på et eneste møte, eller langt under 80 % !!

Havneutvalget hadde kun et møte i 2022 hvor lederen Einar Johansen (Ap) deltok. Han søkte om og fikk fritak fra vervet i oktober, men fikk 100 % godtgjørelse fra 1.januar til 25.oktober.

Stian Hansen, også fra Ap, ble deretter valgt av flertallet i kommunestyret til å bli ny leder.
Dermed fikk han 100 % godtgjørelse for 4.kvartal i fjor – med kun et møte.

Hansen – som nå er varaordførerkandidat for Ap – har også fått utbetalt 100 % godtgjørelse i i år – uten at det har vært avholdt et eneste møte!

Liz Utsi, Ap er leder av Hovedutvalg for utmark og næring (HUN). Hun har deltatt på 67 % av møtene i år, og får 100 % godtgjøring!


Og som ikke det var nok, utnevnte ordfører Helga Pedersen i strid med lov og regelverk Ulf Ballo som fungerende ordfører i sommer!!

Slik skulle han få tjene en halv ordførermånedslønn på toppen av de meget store utbetalinger han har mottatt denne perioden.
Pengene er foreløpig ikke utbetalt, men vi vet hva som skjer om velgerne i Tana lar Ap beholde flertallet etter valget.

Arbeiderpartifolk sørger alltid for sine egne.

Ser vi på det som hittil er utbetalt og fordeler det på flertallet og på opposisjonspartiene, blir det åpenbart en betydelig forskjell.

Av de 7,6 mill.kr. som hittil er utbetalt i denne perioden, går nesten 6,4 mill. kr til flertallet!:
Hvis samtlige politikere bruker like mye tid på å gjøre deres jobb som folkets ombud, kan det forsvares å bruke betydelige summer på dette.


Det betyr å sette seg inn i alle saker, og ikke minst gripe tak i de tunge og alvorlige saker som har rystet vår kommune i denne perioden ( 2 store svindelsaker, uberettiget varslingssak mot kommunedirektøren, opphør av arbeidsforhold, opphør av skoledrift i de to største bygdene m.m.).

Da er det ikke rart at mange reagerer på at dagens politiske flertall heller bruker tid på å angripe opposisjonen som vil til bunns i svindelsaken!

Det har rystet våre innbyggere at over 21 millioner kroner ble svindlet uten at ledelsen grep inn og fikk stoppet dette da de første bekymringer kom i 2010.

Det er enda mer uforståelig at flertallet ikke vil ha gransket dette for å finne ut om hvem som satt med ansvar. Er Arbeiderpartiet sine lokalpolitikere redd for at partimedlemmer og gode venner kan bli gjort erstatningsansvarlige?Kilde: iFinnmark.no

Folk flest i kommunen kan ikke begripe at rådmannen som var en av flere som satt med ansvaret blir belønnet med en fallskjerm til 2 mill kr når han må forlate jobben.


Forøvrig en arbeidsavtale som ble underskrevet av Aslaksen og daværende varaordfører Frank Ingilæ i 2005, og med en etterlønn som var uvanlig på den tiden.

Etterpå har vi fått mer innsyn i svindelsaken som viser at rådmannen visste om at han hadde en utro tjener allerede i 2010-2011, og bekreftet det overfor både kontrollutvalget og kommunestyret i 2013. Fram til da var det svindlet vekk 7,9 mill.kroner. Fra 2013 til 2020 forsvant over 13 nye millioner kr.

Flertallet har forsøkt å feie dette under teppet, og håper at de får velgernes støtte til det i lokalvalget.

Får de flertall, kan de stoppe kommunedirektørens arbeid, “frifinne” sine partifeller og la det skure og gå videre.Tana hadde tidligere et godt omdømme. Vi hadde både idrettsstjerner, musikere, skuespillere, bedriftseiere og andre som satte Tana på kartet på en god måte.

De siste 15-16 år har dessverre en ukultur fått lov å feste seg, og hvor ledere så gjennom fingrene med det som skjedde.

Det sies utenfor Tana at “det er ikke rart en slik svindel kunne skje der med de holdninger tanaværinger har til lov og rett”.

Jeg synes det er urettferdig overfor alle hederlige tanaværinger og som gjør sitt beste for å få oss opp av hengemyra.

Det er på høy tid med et skifte i den politiske ledelsen nå etter 30 år med den samme tenkninga og kulturen.


Med et nytt flertall kan innbyggerne både få erstattet noe av de økte eiendomsskatter og -avgifter som ble innført for å dekke opp for tapte penger gjennom flere svindelsaker.

Men viktigst av alt; Et nytt politisk flertall er den beste garantien for å beholde vår dyktige kommunedirektør og andre fagfolk i Tana.

Heldigvis har vi mange andre dyktige ordførerkandidater i vår kommune ved dette valget. Ingen av dem vil arbeide for å redusere folketallet i Tana.


Et folketall som er redusert med nesten 500 de siste 30 år !
Tana hadde 3 299 innbyggere i 1993, vi er nå 2 792. Og det inkluderer rundt 30 flyktninger

Men viktigst nå er at den neste ordføreren representerer et brudd med den ukulturen som har fått feste seg etter 30 år med Arbeiderparti-styre
.

Det vil gi et nytt håp for Tana kommune de kommende år.

Skal vi oppleve en uforglemmelig valgnatt 11.september og vite at vi både kan beholde en dyktig kommunedirektør, komme til bunns i svindelsaken og få tilbake noe av de svindlete penger for å gi de tilbake til innbyggerne gjennom reduserte avgifter og eiendomsskatt?

________________________________________________________________

Her kan du lese om hvordan politikere og rådmannen bl.a. ordnet jobber til gode venner før 2020